×

فروشگاه ها ارتباط با ما
راهنمای نحوه استفاده از شماره قبض انبار در رویه‌‌های گمرکی

به‌منظور یکپارچه سازی فرآیندهای تجاری و پیرو مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر گردیده است تا کلیه قبوض انبار در سامانه جامع انبارهای کشور ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند. بدین منظور اسناد صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت انبارهای عمومی، اموال تملیکی و ... توسط دستگاه متولی انبارداری به سامانه جامع انبارها ارسال و شناسه یکتای قبض انبار "کدرهگیری"، دریافت می‌نمایند.  مطابق با مندرجات آییننامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده است که شناسه یکتای قبض انبار تولید شده توسط سامانه جامع انبارها (کدرهگیری) در اسناد صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت انبارهای عمومی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و ... درج گردد تا بازرگان با استفاده از این شناسه در کلیه فرآیندهای تجاری خود (از جمله فرایند اظهار کالا به گمرک) علاوه بر حفظ یکپارچگی فرآیند از درج مکرر اطلاعات بی‌نیاز باشدضمنا بازرگانان محترم قادرند جهت دستیابی به کلیه قبوض انبار صادره برای خود از طریق سامانه جامع دسترسی یابند.
راهنمای تصویری نحوه استفاده از شماره قبض انبار در رویه‌‌های گمرکی را در زیر ببینید.

به‌منظور یکپارچه سازی فرآیندهای تجاری و پیرو مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر گردیده است تا کلیه قبوض انبار در سامانه جامع انبارهای کشور ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند. بدین منظور اسناد صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت انبارهای عمومی، اموال تملیکی و ... توسط دستگاه متولی انبارداری به سامانه جامع انبارها ارسال و شناسه یکتای قبض انبار "کدرهگیری"، دریافت می‌نمایند

مطابق با مندرجات آییننامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده است که شناسه یکتای قبض انبار تولید شده توسط سامانه جامع انبارها (کدرهگیری) در اسناد صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت انبارهای عمومی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و ... درج گردد تا بازرگان با استفاده از این شناسه در کلیه فرآیندهای تجاری خود (از جمله فرایند اظهار کالا به گمرک) علاوه بر حفظ یکپارچگی فرآیند از درج مکرر اطلاعات بی‌نیاز باشد.

ضمنا بازرگانان محترم قادرند جهت دستیابی به کلیه قبوض انبار صادره برای خود از طریق سامانه جامع دسترسی یابندراهنمای تصویری نحوه استفاده از شماره قبض انبار در رویه‌‌های گمرکی را در زیر ببینید.

02122791943