×

فروشگاه ها ارتباط با ما
بخشنامه‌های رفع تعهدات ناشی از صادرات

قابل توجه آن دسته از صادرکنندگان که تاکنون موفق به رفع تعهدات ارزی خود نشده و درگیر محدودیت‌های قانونی مندرج در بسته سیاستی نحوه برگشت ارز گردیده‌اند.

جدول فوق براساس آخرین بخشنامه‌های حوزه صادرات تنظیم شده که حسب آن مزایایی به جهت سهولت در رفع تعهدات ناشی از صادرات و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی گردیده است .
فلذا با توجه به محدودیت‌های زمانی مقرر، شایسته است صادرکنندگان مواعد اعلام شده به شرح جدول را مدنظر قرار دهند.