×

فروشگاه ها ارتباط با ما

میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران

میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران

شرح محصول قیمت فروشنده
1191 از سایز 20 تا 28 26,200 تومان پاشا صنعت کیمیا سفارش محصول
1191 از سایز 20 تا 28 26,200 تومان پاشا صنعت کیمیا سفارش محصول
7225از سایز 12-15 46,099 تومان پاشا صنعت کیمیا سفارش محصول
ساده 1141 18,800 تومان آرتا افق شفق سفارش محصول
میلگرد ساده 1141 18,800 تومان آرتا افق شفق سفارش محصول
میلگرد ساده 16,698 تومان تجارتگرام سفارش محصول
میلگرد ساده 16,331 تومان تجارتگرام سفارش محصول
میلگرد ساده 16,540 تومان تجارتگرام سفارش محصول
میلگرد ساده 16,540 تومان تجارتگرام سفارش محصول

فروشگاه ها