×

فروشگاه ها ارتباط با ما

میلگرد آجدار کاوه اروند

میلگرد آجدار کاوه اروند

شرح محصول قیمت فروشنده
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز۸ 16,700 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز۸ 17,100 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز۱۰ 16,500 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۱۰ 16,900 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۱۲ 16,500 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۱۴ 16,200 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۱۶ 16,200 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۱۸ 16,200 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۲۰ 16,200 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز۲۲ 16,200 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۲۵ 16,200 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۲۸ 16,200 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد آجدار کاوه اروند سایز ۳۲ 16,200 تومان مجموعه آهن آلات دشتی سفارش محصول
میلگرد اجدار سایز 10 16,250 تومان توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان سفارش محصول
میلگرد اجدار 12 16,050 تومان توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان سفارش محصول
میلگرد اجدار سایز 14 الی 25 15,850 تومان توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان سفارش محصول
میلگرد اروند آجدار 167,000 تومان پویش فولاد تاریانا سفارش محصول

فروشگاه ها